Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Fractie D66 maakt zich zorgen over Oostzaans bestuur

De kwaliteit van het openbaar bestuur in Oostzaan baart de fractie van D66 Oostzaan in toenemende mate zorgen. Naar de mening van de fractie van D66 is dringend aandacht vereist voor de bestuurscultuur en de bestuurskracht in Oostzaan. De ontwikkelingen in de afgelopen maanden zijn niet in lijn met een open en transparant openbaar bestuur zoals D66 dat voor ogen heeft. Onderstaande punten van zorg hebben wij gedeeld met Gedeputeerde Staten van Noord-Holland:

BESTUURSCULTUUR

 • Het fenomeen van Raadsberichten waarin door het College mededelingen worden gedaan en waarin o.a. een unaniem besluit van de Raad wordt teruggedraaid;
 • Een overmaat aan geheime vergaderingen van Commissies en Raad zonder enige vorm van een openbaar vervolg;
 • Het inplannen van een extra Raad door de voorzitter zonder het reglement van orde toe te passen;
 • Het inplannen van een extra Raad door de voorzitter terwijl bekend is dat één fractie afwezig is;
 • Het willen verplaatsen van de Raad door het College omdat twee wethouders (zonder agendapunten tijdens die Raad) afwezig, dan wel op vakantie zijn;
 • Door toedoen van commissievoorzitters zijn de commissievergaderingen, in afwijking van de verordening, verworden tot technische vragenrondjes. Het woord wordt commissieleden ontnomen op het moment dat er een gedachtewisseling plaatsvindt;
 • Poging door een commissievoorzitter en een fractie op het moment dat een andere fractie op een specifiek onderwerp, in overeenstemming met de verordening, twee woordvoerders aankondigt via een voorstel van orde, waarna vervolgens beperkingen worden opgelegd aan beide woordvoerders;
 • Het verhinderen van het geven van een toelichting op een ingediende motie en waarna deze van de agenda gehaald wordt via een voorstel van orde en dat als voorzitter, tegen het reglement van orde én de wet in, toestaan;
 • De meest cruciale conclusie in het rapport ‘Zelfevaluatie Onderzoek OVER-gemeenten’ van het bureau WagenaarHoes als College zelf ánders en positiever formuleren en vervolgens díe tekst in eigen bewoordingen vervolgens wel aan het rapport en WagenaarHoes toeschrijven;
 • Er wordt gecommuniceerd via de media over het conflict met het College van Wormerland met betrekking tot de directievoering van OVER-gemeenten, het rapport ‘Zelfevaluatie Onderzoek OVER-gemeenten, het functioneren van de directeur en de ambtelijke organisatie van OVER-gemeenten en de Gemeenschappelijke Regeling OVER-gemeenten. Tot op heden is dit nog niet gevolgd door een openbare mededeling;
 • Het gesprek van het Algemeen Bestuur van OVER-gemeenten (dat gevormd wordt door beide colleges) met de medewerkers van OVER-gemeenten over de situatie binnen OVER-gemeenten verdagen van 5 maart jl. naar medio / eind maart vanwege de vakantie van een Oostzaans Collegelid. Dit terwijl de onrust onder medewerkers groot is, er – ook cruciale – medewerkers vertrokken zijn of op het punt van vertrek staan en vacatures lastig te vervullen zijn.

BESTUURSKRACHT

 • In de Commissies vinden in toenemende mate presentaties of consultaties door derden plaats zonder dat het doel duidelijk is;
 • Er zijn sinds de zomer van 2019 weinig of geen nieuwe raadsvoorstellen door College gepresenteerd. Veelal gaat het om reguliere agendapunten. In het najaar van 2019 is zelfs een Raadsvergadering geschrapt. De Kadernota OVER-gemeenten is niet tijdig gereed en kan dus nog niet behandeld worden;
 • Bij een raadsvoorstel werden stukken kort voor de raadsvergadering aan een agendapunt toegevoegd en werd de besluitvorming er doorheen gedrukt door de voorzitter, zonder dat fracties deze stukken hadden kunnen lezen. Stukken die overigens al geruime tijd in het bezit van het College waren;
 • De voorzitter van de Raad zit niet strak genoeg voor; geeft te veel ruimte voor details terwijl belangrijke zaken, zoals de begrotingsbehandeling, juist te weinig tijd krijgen;
 • Raadsvragen van alle fracties worden met regelmaat te laat en te minimalistisch beantwoord, waardoor vragen herhaald moeten worden etc. etc.;
 • Van visie wordt overgaan tot uitvoering zonder dat de Raad de tussenstap in de vorm van beleids- of beheerplannen met financiële dekking heeft goedgekeurd;
 • Het overzicht van toezeggingen aan de Raad van het College is niet op orde. In de laatste versie zijn zes punten “vergeten”;
 • Het document ‘Bestuurlijke planning’ t.b.v. de Raad van het College is niet op orde. Uit onze analyse blijkt dat er bij ruim 30 van de ruim 40 actiepunten uit het collegeprogramma er een essentiële afwijking is:
  – 18 punten uit het Collegeprogramma – dat overigens niet door de Raad vastgesteld is – ontbreken;
  – 5 punten van het Collegeprogramma zijn – soms aanzienlijk – naar beneden toe bijgesteld;
  – 9 punten van het Collegeprogramma zijn in de tijd naar achteren geschoven.
 • In het Dagelijks Bestuur van OVER-gemeenten (bestaande uit twee collegeleden van elk van de beide gemeenten) zijn sinds 2018 de beide burgemeesters niet meer vertegenwoordigd. Terwijl zij als ervaren bestuurders juist de dragers van de bestuurlijke continuïteit zijn voor een organisatie waar bijna 200 medewerkers werkzaam zijn;
 • Het al maanden durende conflict binnen het Algemeen en Dagelijks Bestuur van OVER-gemeenten en tussen de Colleges van Wormerland en Oostzaan over de onderlinge stemverhouding, de directievoering, de organisatie, de aansturing van de organisatie en de ambtenaren, heeft tot op heden niet oplossingsrichtingen geleid;
 • Het verloop van het proces rondom de totstandkoming van het rapport Zelfevaluatie Onderzoek OVER-gemeenten, de verschillende perceptie van het rapport door beide Colleges (volgens Wormerland is dit een bestuurskrachtonderzoek en volgens Oostzaan een zelfevaluatie), de onduidelijkheid over het opdrachtgeverschap, de positie van een op het laatste moment opduikende stuurgroep, het buitenspel zetten van de Raad, het openlijke verschil van inzicht tussen het College van Oostzaan en WagenaarHoes, vanwege een plotselinge koerswijziging van het College Oostzaan, geeft een redelijk ontluisterend beeld;
 • Het door het College geen inzicht geven in de ca. 50 lopende verbetertrajecten binnen OVER-gemeenten;
 • Het kennelijk geen zicht hebben op en geen rekening houden met de gevolgen van het conflict in OVER-gemeenten en tussen de beide Colleges op de medewerkers van OVER-gemeenten en de externe omgeving.
Gepubliceerd op 06-03-2020 - Laatst gewijzigd op 08-03-2020