Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 7 november 2016

Algemene beschouwingen D66 Oostzaan

Voorzitter, D66 wil het College van B&W, de directie, het ambtelijk apparaat en de raadsgriffie bedanken voor de inzet en de samenwerking in 2016 en het vele werk dat is verricht. Waardering ook voor de samenwerking met de coalitiepartners VVD en GroenLinks en de overige fracties. D66 hanteert daarbij; indien nodig “hard op de inhoud”, maar “zacht op de relatie” en altijd met een menselijke maat.

Voorzitter, het zal u niet verbazen dat wij blij zijn met deze begroting. Hij is wederom sluitend, er zitten weer minder risico’s in en de algemene reserve zal de komende jaren ruim verdubbelen. Daarnaast is er ruimte voor nieuw beleid. Er komt extra geld voor het Oostzanerveld, een extra lokaal voor de Noorderschool en meer burgerparticipatie. D66 heeft, ook met een wethouder wissel in de zomer, continuïteit laten zien voor het financieel beleid van de gemeente. Oostzaan staat er gewoon goed voor na drie jaar D66 op financiën.

Bij deze algemene beschouwingen willen wij, het zal u niet verbazen, als eerste de rol van burgerparticipatie in deze begroting roemen. Vervolgens zullen we wat dieper ingaan op het financiële beleid in deze begroting en tot slot zullen wij net als voorgaande jaren de D66 verkiezingsbeloften van drie jaar geleden de revue laten passeren om te laten zien hoe veel er bereikt is, of in werking is gezet in deze drie jaar.

 

Wijkgericht werken / burgerparticipatie

Voorzitter, in het dagelijks leven ben ik ambtenaar in het wijk- en buurtgericht werken. Ik zie daar al jaren hoe belangrijk het is om regelmatig met bewoners in gesprek te gaan. Dat doe je door de wijk in te gaan. Soms met plannen of ideeën van de gemeente waarover je graag de mening van de bewoners wilt horen. Soms met een probleem of vraag, waar bewoners vaak verrassende oplossingen voor aandragen. Met elkaar verken je de mogelijkheden en onmogelijkheden. En zo kom je tot besluiten die gedragen worden door de gesprekspartners.

Dat is de basis van democratie; niet alleen in verkiezingstijd, maar ook daarbuiten naar bewoners luisteren en ze als volwassen gesprekspartners durven zien. En dan getuigt het van moed om die bewoners niet alleen mee te laten praten, maar ook mee te laten beslissen.

Ook per wijk betrekken van de mensen bij zaken als veiligheid van hun woonomgeving of gericht informatie te brengen voor hun wijk of staat hoort bij wijkgericht werken. Voorzitter, we zijn er nog niet, maar Oostzaan is op de goede weg.

In 2011 werd, mede op aandringen van D66 onder de inwoners een enquête gehouden over bezuinigingen. Bij de algemene beschouwingen van dat jaar was het eerste punt dat wij maakten: “Als wij als raad laten zien dat we de mening van de inwoners van Oostzaan serieus nemen dan voorspel ik u dat volgende keer nog meer mensen de moeite nemen om hun mening te geven over de gemeentepolitiek”.

Naar die woorden hebben wij de afgelopen jaren gehandeld. En dat was niet makkelijk. Ten eerste moet je altijd veel scepsis overwinnen die vaak gepaard gaat met woorden als “Poolse landdag” “daar komt toch niemand op af” “de gemeente luistert toch niet” en nog zo wat van die dooddoeners. En de eerlijkheid gebied te zeggen dat we op dit moment best al op wat meer resultaat hadden gehoopt. De nota burgerparticipatie is opgesteld en er zijn nu folders over hoe om te gaan met buren bij bouwprojecten en de lijn die de gemeente daarin hanteert, maar ik durf te wedden dat veel mensen in deze raad van het bestaan hiervan niet weten. Een eerste vraag aan het college is dan ook wanneer we deze nota gaan evalueren en hoeveel keer er met inwoners die een bouwplan hadden is gecommuniceerd hierover?

Aan het begin van deze periode is geprobeerd om een project wijk en buurt gericht werken op te zetten. Hoewel de gemeentelijke opschoondag nog nooit zo druk bezocht was, er plastic nu opgehangen kan worden aan lantaarnpalen in sommige buurten en dat andere mensen hebben meegedacht over de locatie van hondenpoepbakken is dit alles toch wat overschaduwd door de langslepende discussie over de verkeersveiligheid in de Kerkstraat? Dit dossier werd vertraagd door vele vaak negatieve adviezen van VVN, de politie en soms ook door ambtenaren en bestuurders die het niet eens waren. Dit wacht nog op een afronding. Maar let wel! Als er eenmaal iets ligt dat zoveel als mogelijk in overeenstemming is met de wensen van de buurt, dan zullen meer buurten volgen. Daarom zijn wij ook blij dat OVER-gemeenten nu overgaat tot het aannemen van een ambtenaar die zich puur met burgerparticipatie bezig gaat houden.

De Kerkbuurt is één van de verkeersdiscussies in het dorp. D66 heeft steeds gezegd dat je moet kijken naar het grotere geheel, geen lappendeken van kleine maatregelen. Hoe goed bedoeld ook. Vooral omdat de twee grote verkeersaders van het dorp Zuideinde en Kerkstraat opnieuw ingericht gaan worden in de komende jaren.

Dan moet je het gelijk goed doen, met de deskundigen, maar vooral met de inwoners. We zijn dan ook blij dat er nu een verkeerskundig rapport ligt, dat als basis voor die gesprekken kan dienen. We hopen dat de goede beleidsambities uit de begroting echt vertaald gaan worden in alle beleidsstukken vanaf nu en vragen de wethouder burgerparticipatie daarop toe te zien.

 

Financieel beleid

Voorzitter, de begroting is sluitend en aan het eind van deze meerjarenbegroting in 2020 is de algemene reserve meer dan verdubbeld. Er wordt jaarlijks geld toegevoegd aan spaarpotjes voor infrastructuur en sociaal domein. Ook zijn er net als voorgaande jaren weer risico’s uit de begroting gehaald. Risico’s die ooit zijn ontstaan omdat wij in bezuinigingstijd bedragen hebben opgenomen in de begroting waarvan niet altijd zeker was of de bedragen ook 100% gehaald zouden worden. In de afgelopen drie jaar zijn deze posten verdwenen op twee na. Het Hoogheemraadschap (HHNK) waar wij als dorp nog steeds een belachelijk bedrag moeten betalen. En dat voor matig onderhoud aan een handjevol wegen wat wij zelf zeker 80.000 euro goedkoper kunnen doen. De bezuiniging hierop lijkt, hoe onrechtvaardig ook, wederom niet in het komende boekjaar gerealiseerd te kunnen worden. Verstandig genoeg is deze post daarom bijgesteld. Ook de te verwachten huuropbrengsten die gerealiseerd zouden worden als OVER-gemeenten minder vierkante meters gaat gebruiken zijn weer iets naar benden bijgesteld. Het financiële beleid is daarmee te typeren als: “better safe than sorry”.

Bij de begrotingsbehandeling discussiëren wij ook altijd over belastingbeleid. De lastendruk voor onze burgers mag niet verder oplopen dan de inflatie. Toch zijn er de laatste jaren veel financiële meevallers op het gebied van de OZB te noteren. Dit is echter niet omdat de burger per persoon meer is gaan betalen, maar een gevolg van ons reactieve belastingbeleid. Wij willen dan ook hier een compliment maken aan het college voor het voeren van een reactief beleid als het gaat om OZB. Te verwachten OZB-meevallers vanwege bijvoorbeeld nieuwbouw nemen we pas op als Cocensus ze heeft waargenomen of voor het komende boekjaar verwacht waar te nemen, maar niet vooraf. Zo blijven grote OZB-luchtbellen in onze begroting bij woningbouw ons bespaard. We rekenen onszelf niet vooraf rijk en blijven in de gaten houden dat de inkomstenstijging ook echt door uitbreiding van areaal komt en niet vanwege de waardestijging, want die wordt in het tarief gecompenseerd.

Conclusie: De gemeente heeft zelf met jaren van creatieve bezuinigingen de financiën op orde gehouden en tegelijk de burgers en bedrijven weten te ontzien.

 

Speerpunten D66 Oostzaan

Voorzitter, wij hebben per verkiezingsbelofte even op een rij gezet wat er de afgelopen jaren gerealiseerd is. Bij sommige punten komen wij dan eigenlijk ruimte en woorden te kort, vooral waar het gaat om onderwijs. Ik zal kort een paar resultaten noemen en voor het volledige overzicht kunt u onze algemene beschouwing op papier hier in de zaal of op D66oostzaan.nl lezen.

Voorzitter, in de algemene beschouwingen roept iedere partij traditioneel wat er door hen bereikt is en vooral wat ze nog graag willen bereiken. Wij hebben ook een vrij lange lijst gemaakt en gaan mee in dat gedrag. Wij realiseren ons echter ook dat we dat niet alleen kunnen doen. Zonder de constructieve samenwerking in de raad van deze afgelopen jaren zouden niemands verkiezingsbeloften gerealiseerd zijn. We hebben elkaar nodig en zijn hard op weg om van deze regeerperiode 2014 – 2018 een uitzonderlijk productieve en succesvolle periode te maken. Dat hebben wij aan elkaar te danken.

 

Ik dank u voor uw aandacht,

Joke van der Blom, namens de fractie van D66 Oostzaan.