Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 november 2015

Algemene beschouwingen: ruimte voor Oostzaan

De Begroting 2016 van D66 wethouder Marco Olij werd met algemene stemmen en applaus aangenomen door de Raad. Een meer dan sluitende Begroting 2016. Geen bezuinigingen, maar aandacht voor solide gemeentefinanciën en ruimte voor investeringen in het belang van Oostzaan en de Oostzaners. Voor de volledige tekst klik hier.

Solide gemeentefinanciën:

 • D66 is ingenomen met de € 130.000 die opzij gezet kon worden als reserve voor Sociaal Domein en Infrastructuur.

Ruimtelijke ordening:

 • D66 wil een beter woningaanbod in Oostzaan. Een D66 motie om naast sociale huurwoningen en koopwoningen meer aandacht te geven aan vrije sector huurwoningen voor middengroepen en ZZP-ers werd aangenomen.
 • D66 wil uitbreiding van het aantal woningen. Dat kan via de bouw van tijdelijke woningen en woningsplitsing. Een D66 motie werd aangenomen.
 • D66 is tegen betaald parkeren in het Twiske. Het Twiske moet voor iedereen vrij toegankelijk zijn.

Maatschappelijke Participatie:

 • Op initiatief van D66 werd extra geld beschikbaar gesteld voor de Sporthal Oostzaan zodat die de komende jaren beschikbaar blijft voor verenigingen en jeugd.
 • Een D66 amendement om extra geld beschikbaar te stellen voor Onderwijs (stimuleren doorgaande leerlijn en peuterspeelzalen) werd aangenomen.
 • Het D66 amendement om het Cultureel Platform zeggenschap te geven bij de besteding van de extra gelden voor Cultuur werd aangenomen.
 • D66 wil een “eigen plek voor jongeren” in Oostzaan. De D66 motie hierover werd aangenomen.

Leefomgeving:

 • Op initiatief van D66 zijn de renovatie van Kerkstraat en Zuideinde naar voren gehaald.
 • In elke wijk zijn op voorstel van D66 hondenpoepbakken geplaatst. Hondeneigenaren hebben een eigen verantwoordelijkheid bij het opruimen van hondenpoep.
 • In antwoord op D66 vragen werd duidelijk dat de blauwe zone op het Hannie Schaftplein binnenkort wordt afgeschaft.

D66 bedankt de vele inwoners van Oostzaan die zich ook in het afgelopen jaar hebben ingezet voor ons dorp. D66 zal zich blijven inzetten voor een zelfstandig Oostzaan, een dorp met korte lijnen, een actief verenigingsleven, groen en met mogelijkheden voor iedereen om deel te nemen aan de samenleving.

Siefko Julius, Fractievoorzitter D66 Oostzaan