Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 november 2014

Bijdrage D66 Oostzaan aan begrotingsbehandeling

Allereerst wil D66 het College van B&W, de directie, het ambtelijk apparaat en de raadsgriffie van harte bedanken voor de getoonde inzet en de goede samenwerking in 2014 en het vele werk dat is verzet rondom de Begroting 2015. De waardering voor de goede samenwerking geldt  uiteraard ook voor de coalitiepartners VVD en GroenLinks, maar ook voor alle overige fracties. Waardering ook voor alle Oostzaners die zich op welke wijze dan ook hebben ingezet voor ons dorp en de inwoners.

Voorzitter,

Dit zijn de 1e Algemene Beschouwingen na de voor D66 succesvol verlopen gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart van dit jaar. D66 was de grote winnaar en werd de 3e partij in Oostzaan.

D66 is ingenomen met de coalitie van VVD, GroenLinks – in het verleden toch wel vaak elkaars tegenpolen – én D66.

De grootst mogelijke coalitie van drie partijen met een stevige verankering in de Oostzaanse gemeenschap als basis voor een stabiel bestuur. Een coalitie die D66 voor ogen stond, waar D66 zich voor heeft ingezet en waar D66 zich voor zal blijven inzetten.

D66 heeft waardering voor VVD en GroenLinks die beiden bereid bleken “oud zeer” uit het verleden achter zich te laten en samen met D66 zich in te zetten voor de toekomst van Oostzaan en de Oostzaners.

Dat ging en gaat natuurlijk niet altijd zonder slag of stoot. Met de absolute wil om er samen altijd in goed overleg uit te komen op een open manier is er inmiddels een stevig fundament gelegd voor de komende jaren. En daarbij is het net als in deze raad; met wederzijds respect, indien nodig hard op de inhoud, maar altijd zacht op de relatie.

Voorzitter,

Ook 2015 wordt geen gemakkelijk jaar. De gemeente krijgt er tal van taken op het gebied van werk, zorg en jeugd bij, de zgn. decentralisaties of 3-D’s, waarbij vernieuwing en bezuiniging gelijk op lopen. Een lastige combinatie. D66 begrijpt dat er geen blauwdruk voor de invoering van de Jeugdzorg, de WMO en de Participatiewet is te geven en wil daarom samen met de andere fracties in deze Raad regelmatig toetsen hoe de stand van zaken is en hoe de uitvoering in de praktijk verloopt. Alleen op die manier is tijdige bijsturing in het belang van Oostzaners mogelijk. De voortvarende aanpak van het College en de gedane toezeggingen voor regelmatige rapportages spreken ons daarbij zeer aan.

Voorzitter,

Wij zien er naar uit dat met de duidelijkheid over de precario inkomsten en een te verwachten verhoging van de algemene uitkering in de nabije toekomst er in de komende jaren meer financiële ruimte gaat ontstaan en er een einde kan komen aan het jaar in jaar uit moeten bezuinigen.

Dat is nu nog zeker niet het geval. Ook dit jaar zijn bezuinigingen en het maken van moeilijke keuzes onvermijdelijk om begrotingen sluitend te krijgen.

Elke post in de begroting is zorgvuldig bekeken. Begrotingen zijn daarbij voor D66 geen getallen voor financieel specialisten, maar de weergave van beleidskeuzes in geld met gevolgen voor de inwoners van Oostzaan, onze kiezers.

Daarom heeft D66 zich binnen de coalitie bij de bezuinigingskeuzes ingezet voor de realisatie van het coalitieakkoord en daarna voor  de realisatie van de D66 speerpunten uit ons verkiezingsprogramma. Dat waren en blijven onze beloftes aan onze vele D66 kiezers. Wij zijn blij te kunnen melden dat van onze 18 speerpunten er inmiddels 2/3 in uitvoering zijn dan wel gaan komen.

Voorzitter,

Wij zijn als D66 blij dat er door deze coalitie naast bezuinigingen ook beperkte ruimte voor nieuw beleid is gevonden, net als ruimte voor een financieel duurzaam beleid en dat er op een aantal voor inwoners belangrijke voorzieningen voor deze coalitie slechts beperkte bezuinigingen nodig zijn.

Voorzitter,

Op de onderwerpen duurzame financiën, burgerparticipatie, onderwijs & jeugd, bieb/sport/cultuur en dierenwelzijn ga ik nu specifiek in.

Duurzame financiën:

 • Dankzij het goede voorwerk van het College, met veel bezuinigingsvoorstellen en ruimte om te kiezen, in combinatie met eigen creativiteit was het voor de coalitie mogelijk om tot een sluitende begroting in elk van de jaren 2015 – 2018 te komen. Zie daarvoor ons amendement + bijlage met bezuinigingsvoorstellen.
 • Voor een stap richting een duurzaam financieel beleid verwijs ik naar onze motie over een reserve infrastructuur, een nieuwe koers.

Burgerparticipatie:

 • De 1e stappen zijn gezet op het pad van wijkgericht werken, het betrekken van inwoners bij leefbare wijken. Het is goed om te zien en te lezen dat niet alleen de coalitie, maar ook de fracties van CDA, GemeenteBelangen en PvdA daar een actieve rol in willen vervullen. Dat wordt vast iets moois !
 • De uitvoering van de notitie burgerparticipatie bij bouwprojecten, altijd al een wens van D66, begint in de praktijk stap voor stap gestalte te krijgen.

Onderwijs en jeugd:

 • Voor D66 is een stip aan de horizon de “alles-in-één-school”. Een plek waar kinderen van 0 tot 12 terecht kunnen met brede openingstijden en een grote diversiteit aan activiteiten. Cultuur, sport, extra lessen voor wie dat nodig heeft en extra uitdaging voor wie dat aankan. Deze coalitie streeft naar meer coördinatie tussen de verschillende zaken die te maken hebben met het (jonge) kind. Ontschotting tussen het aanbod van kinderopvang, voorschoolse en vroegschoolse educatie, peuterspeelzaal, basisschool, naschoolse opvang, brede school en het aanbod van zorgprofessionals is nodig om de doorlopende leerlijn van kinderen te verbeteren. Passende oplossingen voor vervoer zijn daarbij nodig. Deze coalitie wil de beschikbare middelen (o.a. brede school en peuterspeelzaalwerk) zo effectief en doelgericht mogelijk inzetten, vandaar een motie op dat punt.
 • De financiële dekking voor een mobiele hangplek voor jongeren in 2015 wordt mogelijk gemaakt, zie onze motie op dat punt.

Bieb, sport en cultuur:

 • Er blijven voldoende middelen beschikbaar voor een goede bibliotheekvoorziening in Oostzaan. Een herijking in deze veranderende en digitale tijd is daarbij voor de jaren na 2016 wel nodig, vandaar onze motie op dat punt.
 • Ook blijven er voldoende financiële middelen beschikbaar voor sport en cultuur, waarbij de inzet van subsidies voor sport wel aan een heroverweging toe is. Een motie daarover wordt ingediend.

Dierenwelzijn:

 • D66 is blij met de financiële middelen voor dierenwelzijn en dierenopvangcentra en het eindelijk kunnen aanbrengen van hondenpoepbakken in elke wijk zodat hondenbezitters de eigen verantwoordelijkheid op dat punt kunnen nemen.

Voorzitter, ter afronding:

D66 zal zich in de komende jaren blijven opstellen als een betrouwbare coalitiepartner in een robuuste coalitie die zich inzet voor Oostzaan en de Oostzaanse inwoners zodat ons dorp zo zelfstandig mogelijk kan blijven. Ook een dorp met korte lijnen, een actief verenigingsleven, landelijk en groen en met mogelijkheden voor een ieder om deel te nemen aan de samenleving.

Dat zullen wij blijven doen langs de richtingwijzers en uitgangspunten van D66, weer te geven als:

 • Vertrouw op de eigen kracht van mensen
 • Kijk over grenzen heen en onderzoek de mogelijkheden van samenwerking, ook in de regio
 • Beloon prestatie en deel de welvaart
 • Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
 • Koester de grondrechten en gedeelde waarden
 • Zie onderwijs als sleutel tot succes en persoonlijke groei

Ik dank u voor uw aandacht,

Siefko Julius, namens de fractie van D66 Oostzaan.